Privacyverklaring CORDES Organisatie Advies en Ontwikkeling

25/05/2018

Met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die per 25 mei intreedt, geldt in de hele Europese Unie (EU) dezelfde privacywetgeving. Binnen dit kader heeft CORDES een privacyverklaring opgesteld die u hieronder kunt lezen.

Privacyverklaring CORDES Organisatie Advies en Ontwikkeling

In het kader van onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring hebben wij opgesteld om u te informeren over hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Contactgegevens
De persoonsgegevens worden verwerkt door:
Maatschap CORDES Organisatie Advies BV, KvK 34333609
A: Entrada 162 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht
E: secretariaat@cordes.nl
T: 020-690 20 21

CORDES verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, email, telefoon en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening.

Persoonsgegevens
CORDES
verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contactgegevens, zoals bedrijfsnaam, naam contactpersoon, bezoekadres, postadres, e-mailadres en telefoonnummer
 • Gegevens voortkomende uit assessments

Doeleinden
CORDES
verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

 • Het onderhouden van contact;
 • Een goede en efficiënte dienstverlening;
 • Het verrichten van administratieve handelingen;
 • Verbetering van de dienstverlening;
 • Facturering;
 • Informatievoorziening;
 • Marketing.

Grondslagen
Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan uw overeenkomst, dan wel om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting.
Tevens verwerken wij persoonsgegevens, omdat CORDES hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 • Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening;
 • De bescherming van haar financiële belangen;
 • De verbetering van haar diensten;
 • Beveiliging en het beheer van haar systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Verstrekking aan derden
In het kader van haar dienstverlening kan CORDES persoonsgegevens uitwisselen. CORDES kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, zoals assessmentbureau ’s en IT-leveranciers van onze website en onze systemen. In het kader daarvan worden aan deze derden persoonsgegevens verstrekt. Deze derden mogen uw persoonsgegevens slechts verwerken voor de voornoemde doeleinden.
Tot slot kunnen uw persoonsgegevens verstrekt worden aan derden wanneer CORDES aan een wettelijke verplichting moet voldoen. CORDES zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren
CORDES
zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden, omdat CORDES zich moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Cookies
Op de website worden uitsluitend functionele cookies gebruikt om de online dienstverlening te verbeteren.

Uw rechten
U heeft het recht om CORDES een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.
Ook kunt u CORDES verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.
Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

CORDES
Entrada 162
1114 AA  AMSTERDAM-DUIVENDRECHT
020-690 20 21
secretariaat@cordes.nl

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door CORDES, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 14 mei 2018.

CORDES kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

 

 

 

 

 

Bekijk alle nieuwsberichten