Nieuw college van B&W, nieuwe kans voor krachtige start

14/03/2018

Met de gemeenteraadsverkiezingen achter de rug worden in de meeste gemeenten de coalitiemogelijkheden verkend en kunnen de onderhandelingen starten om tot een nieuw college van B&W te komen.

Een succesvolle samenwerking is geen vanzelfsprekendheid
Van het college mag inhoudelijke kennis en kunde worden verwacht. Maar wil het werkelijk succesvol opereren, dan ligt een goede samenwerking aan de basis. Een goed functionerend college van B&W wordt gekenmerkt door basaal vertrouwen, ambitie en plezier. De randvoorwaarden zijn zodanig goed dat men de ‘confrontatie’ durft aan te gaan. Er is waardering voor elkaar als persoon, politicus en professional. Men is op een positieve manier aan elkaar gewaagd.
Helaas komt het te vaak voor dat er onderling spanning is. Door onwetendheid, irritatie, onbegrip, impliciete verwachtingen of een gebrek aan waardering voor elkaar. Als dit voortduurt kan de situatie escaleren met soms als uiterste gevolg het uit elkaar vallen van het college. Met negatieve consequenties voor het college, de gemeente en het vertrouwen in de overheid en het bestuur.

Hoe kun je krachtig starten?
Juist in een team met verschillende politieke stromingen en achterbannen is het zinvol om te investeren in een gezamenlijke werkwijze. Een werkwijze die niet alleen rekening houdt met de inhoud, het wat, maar ook met de individuele (politieke) focus en persoonlijke manier van acteren, het hoe.
Succesvolle teams staan regelmatig stil bij de resultaten en beoordelen deze zowel op inhoud (wat) als op samenwerking (hoe). Successen worden bekrachtigd, leerervaringen benoemd en waar nodig, vindt herijking plaats. Ofwel: toekomstgericht leren door te doen.

Investeren in het HOE
Na vorming van het college dient het inhoudelijk college akkoord de komende jaren als leidraad. Een goed functionerend team kenmerkt zich door duidelijke, gedragen afspraken, niet alleen over de inhoud (wat) maar ook over de manier van samenwerken (hoe).  Daarom is het goed om bij de start van de periode op een zorgvuldige, open manier met elkaar in gesprek te gaan en de volgende vragen te beantwoorden:

  • Wat voor soort gezamenlijke ambitie hebben wij?
  • Hoe vertaalt zich dat naar de manier waarop we met elkaar willen samenwerken?
  • Wat is onze concrete vertaling van een collegiaal bestuur ?
  • Hoe stimuleren we elkaar om succesvol te zijn?
  • Hoe corrigeren wij elkaar?

Ook is het belangrijk om elkaars achtergrond, ambities, kwaliteiten, drijfveren en ‘gebruiksaanwijzingen’ te kennen. Dit vergroot het onderlinge begrip, waardering voor elkaar en levert een teamversterkend effect op. Beter zicht hebben op ambities, kwaliteiten en drijfveren kan helpen met mogelijke rol- en taakverdelingen in het college.

Ervaringsdeskundig
Ruim 15 jaar heb ik diverse colleges begeleid, in meerdere fases en met verschillende aanleidingen. Op basis van deze ervaring kan ik stellen dat de kwaliteit van samenwerking niet een vast gegeven is maar wel degelijk kan worden beïnvloed.

Maatwerk en plan van aanpak
Een begeleidingstraject omvat zowel individuele gesprekken als een aantal groepsbijeenkomsten. Aangezien geen enkel persoon of college van B&W hetzelfde is, start een traject met persoonlijke, individuele gesprekken. Naar aanleiding van deze gesprekken wordt voor een insteek gekozen en werkwijze en programma bepaald. Ook kunnen instrumenten als ‘Management Drives’ (geeft inzicht welke drijfveren gedrag verklaren) en ‘Bestuursstijlen’ (geeft inzicht in de verschillende bestuursstijlen en welke bestuursstijlen worden gehanteerd) worden ingezet.
Na toetsing en aanscherping van doelstellingen en programma, kan de eerste groepsbijeenkomst plaatsvinden, gevolgd door een periode waarin het besprokene kan bezinken en in de praktijk kan worden gebracht. Het traject wordt afgesloten met de tweede bijeenkomst en een evaluatie.

Geïnteresseerd?
Wilt u meer informatie hebben, bel of mail mij:

Frank van der Endt
CORDES Organisatie Advies en Ontwikkeling
t: 020-6902021
e:  vanderendt@cordes.nl
w:  www.cordes.nl

twitter
linkedin
instagram
facebook

Bekijk alle nieuwsberichten